• http://www.bjshqsj.com/26027/997854.html
 • http://www.bjshqsj.com/459188/927223.html
 • http://www.bjshqsj.com/989529/5889.html
 • http://www.bjshqsj.com/742840/97473.html
 • http://www.bjshqsj.com/888428/4221.html
 • http://www.bjshqsj.com/764465/918569.html
 • http://www.bjshqsj.com/105289/381479.html
 • http://www.bjshqsj.com/882905/32096.html
 • http://www.bjshqsj.com/19085/82448.html
 • http://www.bjshqsj.com/134512/96261.html
 • http://www.bjshqsj.com/227236/775232.html
 • http://www.bjshqsj.com/87293/385963.html
 • http://www.bjshqsj.com/49821/597176.html
 • http://www.bjshqsj.com/852431/329749.html
 • http://www.bjshqsj.com/820843/419162.html
 • http://www.bjshqsj.com/555972/2262.html
 • http://www.bjshqsj.com/123182/244572.html
 • http://www.bjshqsj.com/623360/258159.html
 • http://www.bjshqsj.com/804932/439215.html
 • http://www.bjshqsj.com/223121/627955.html
 • http://www.bjshqsj.com/850909/2380.html
 • http://www.bjshqsj.com/216350/767474.html
 • http://www.bjshqsj.com/144594/456554.html
 • http://www.bjshqsj.com/480861/598535.html
 • http://www.bjshqsj.com/260447/861959.html
 • http://www.bjshqsj.com/7191/666922.html
 • http://www.bjshqsj.com/746286/59157.html
 • http://www.bjshqsj.com/5845/617840.html
 • http://www.bjshqsj.com/616833/251674.html
 • http://www.bjshqsj.com/705475/820793.html
 • http://www.bjshqsj.com/341719/426202.html
 • http://www.bjshqsj.com/334393/29167.html
 • http://www.bjshqsj.com/176232/96870.html
 • http://www.bjshqsj.com/187246/338439.html
 • http://www.bjshqsj.com/77933/41732.html
 • http://www.bjshqsj.com/698205/103911.html
 • http://www.bjshqsj.com/561334/748810.html
 • http://www.bjshqsj.com/105877/578193.html
 • http://www.bjshqsj.com/111239/584554.html
 • http://www.bjshqsj.com/174588/933548.html
 • http://www.bjshqsj.com/235810/386931.html
 • http://www.bjshqsj.com/535594/9193.html
 • http://www.bjshqsj.com/235741/997934.html
 • http://www.bjshqsj.com/3695/151535.html
 • http://www.bjshqsj.com/286342/598535.html
 • http://www.bjshqsj.com/222961/57441.html
 • http://www.bjshqsj.com/598976/749653.html
 • http://www.bjshqsj.com/701402/139467.html
 • http://www.bjshqsj.com/224280/533631.html
 • http://www.bjshqsj.com/767951/205625.html
 • http://www.bjshqsj.com/710444/467565.html
 • http://www.bjshqsj.com/74932/994770.html
 • http://www.bjshqsj.com/403304/718655.html
 • http://www.bjshqsj.com/838736/118893.html
 • http://www.bjshqsj.com/1954/421644.html
 • http://www.bjshqsj.com/334235/488103.html
 • http://www.bjshqsj.com/839701/59989.html
 • http://www.bjshqsj.com/750770/862927.html
 • http://www.bjshqsj.com/834926/949886.html
 • http://www.bjshqsj.com/386800/468760.html
 • http://www.bjshqsj.com/530392/576513.html
 • http://www.bjshqsj.com/805575/243857.html
 • http://www.bjshqsj.com/667598/782558.html
 • http://www.bjshqsj.com/570948/202622.html
 • http://www.bjshqsj.com/45295/679613.html
 • http://www.bjshqsj.com/642382/960381.html
 • http://www.bjshqsj.com/310888/661437.html
 • http://www.bjshqsj.com/841578/476699.html
 • http://www.bjshqsj.com/38380/281698.html
 • http://www.bjshqsj.com/576832/89312.html
 • http://www.bjshqsj.com/957819/395654.html
 • http://www.bjshqsj.com/599106/878779.html
 • http://www.bjshqsj.com/358292/545643.html
 • http://www.bjshqsj.com/61732/449511.html
 • http://www.bjshqsj.com/980684/937197.html
 • http://www.bjshqsj.com/989532/43045.html
 • http://www.bjshqsj.com/922462/84314.html
 • http://www.bjshqsj.com/17109/171749.html
 • http://www.bjshqsj.com/17556/99999.html
 • http://www.bjshqsj.com/631848/299364.html
 • http://www.bjshqsj.com/622520/63355.html
 • http://www.bjshqsj.com/30741/422642.html
 • http://www.bjshqsj.com/735311/725146.html
 • http://www.bjshqsj.com/971156/570507.html
 • http://www.bjshqsj.com/177555/486709.html
 • http://www.bjshqsj.com/16729/768899.html
 • http://www.bjshqsj.com/969259/282100.html
 • http://www.bjshqsj.com/787524/100484.html
 • http://www.bjshqsj.com/609704/280733.html
 • http://www.bjshqsj.com/434976/713453.html
 • http://www.bjshqsj.com/424194/217992.html
 • http://www.bjshqsj.com/16094/994287.html
 • http://www.bjshqsj.com/802736/598180.html
 • http://www.bjshqsj.com/341916/49274.html
 • http://www.bjshqsj.com/878221/993933.html
 • http://www.bjshqsj.com/146205/941362.html
 • http://www.bjshqsj.com/928701/724500.html
 • http://www.bjshqsj.com/654749/808906.html
 • http://www.bjshqsj.com/229610/863123.html
 • http://www.bjshqsj.com/825368/2996.html
 • http://www.bjshqsj.com/705245/662563.html
 • http://www.bjshqsj.com/404624/969262.html
 • http://www.bjshqsj.com/60241/142720.html
 • http://www.bjshqsj.com/874450/545482.html
 • http://www.bjshqsj.com/99671/89703.html
 • http://www.bjshqsj.com/505561/978110.html
 • http://www.bjshqsj.com/53234/13569.html
 • http://www.bjshqsj.com/791603/343635.html
 • http://www.bjshqsj.com/834413/863123.html
 • http://www.bjshqsj.com/862566/819756.html
 • http://www.bjshqsj.com/501879/616714.html
 • http://www.bjshqsj.com/976197/9532.html
 • http://www.bjshqsj.com/820679/65273.html
 • http://www.bjshqsj.com/895987/563628.html
 • http://www.bjshqsj.com/198132/707966.html
 • http://www.bjshqsj.com/985883/298396.html
 • http://www.bjshqsj.com/128795/532469.html
 • http://www.bjshqsj.com/636570/146760.html
 • http://www.bjshqsj.com/99799/608828.html
 • http://www.bjshqsj.com/62712/301646.html
 • http://www.bjshqsj.com/340954/333753.html
 • http://www.bjshqsj.com/84656/110172.html
 • http://www.bjshqsj.com/582125/184282.html
 • http://www.bjshqsj.com/799536/240177.html
 • http://www.bjshqsj.com/62136/170232.html
 • http://www.bjshqsj.com/959893/952212.html
 • http://www.bjshqsj.com/777514/412349.html
 • http://www.bjshqsj.com/108683/29482.html
 • http://www.bjshqsj.com/500523/296522.html
 • http://www.bjshqsj.com/875418/832608.html
 • http://www.bjshqsj.com/410985/170945.html
 • http://www.bjshqsj.com/264359/257194.html
 • http://www.bjshqsj.com/82950/145920.html
 • http://www.bjshqsj.com/800895/918214.html
 • http://www.bjshqsj.com/144489/265202.html
 • http://www.bjshqsj.com/790366/425845.html
 • http://www.bjshqsj.com/83488/82751.html
 • http://www.bjshqsj.com/36162/637893.html
 • http://www.bjshqsj.com/249147/400695.html
 • http://www.bjshqsj.com/447184/598696.html
 • http://www.bjshqsj.com/561975/712488.html
 • http://www.bjshqsj.com/656554/968675.html
 • http://www.bjshqsj.com/978715/291389.html
 • http://www.bjshqsj.com/371394/969390.html
 • http://www.bjshqsj.com/237973/319256.html
 • http://www.bjshqsj.com/72447/670926.html
 • http://www.bjshqsj.com/900476/502439.html
 • http://www.bjshqsj.com/172425/931904.html
 • http://www.bjshqsj.com/793816/908845.html
 • http://www.bjshqsj.com/66799/861992.html
 • http://www.bjshqsj.com/160380/117215.html
 • http://www.bjshqsj.com/110527/747917.html
 • http://www.bjshqsj.com/356290/152891.html
 • http://www.bjshqsj.com/742801/216347.html
 • http://www.bjshqsj.com/215882/14595.html
 • http://www.bjshqsj.com/63716/397170.html
 • http://www.bjshqsj.com/499752/98712.html
 • http://www.bjshqsj.com/573310/83503.html
 • http://www.bjshqsj.com/785325/98196.html
 • http://www.bjshqsj.com/676538/472251.html
 • http://www.bjshqsj.com/484898/674772.html
 • http://www.bjshqsj.com/68632/646100.html
 • http://www.bjshqsj.com/894437/851344.html
 • http://www.bjshqsj.com/417440/16952.html
 • http://www.bjshqsj.com/330675/77066.html
 • http://www.bjshqsj.com/51432/885339.html
 • http://www.bjshqsj.com/689232/452264.html
 • http://www.bjshqsj.com/736601/213275.html
 • http://www.bjshqsj.com/767665/80339.html
 • http://www.bjshqsj.com/801857/883179.html
 • http://www.bjshqsj.com/953138/391328.html
 • http://www.bjshqsj.com/771830/406149.html
 • http://www.bjshqsj.com/647509/371308.html
 • http://www.bjshqsj.com/849139/48499.html
 • http://www.bjshqsj.com/6825/437696.html
 • http://www.bjshqsj.com/521777/707.html
 • http://www.bjshqsj.com/911290/707805.html
 • http://www.bjshqsj.com/30815/948885.html
 • http://www.bjshqsj.com/848427/128387.html
 • http://www.bjshqsj.com/25564/94880.html
 • http://www.bjshqsj.com/85742/975587.html
 • http://www.bjshqsj.com/605736/59819.html
 • http://www.bjshqsj.com/59404/982958.html
 • http://www.bjshqsj.com/368144/400820.html
 • http://www.bjshqsj.com/691109/365943.html
 • http://www.bjshqsj.com/195806/668605.html
 • http://www.bjshqsj.com/528265/679297.html
 • http://www.bjshqsj.com/543119/694276.html
 • http://www.bjshqsj.com/320218/310730.html
 • http://www.bjshqsj.com/481862/599697.html
 • http://www.bjshqsj.com/495909/255192.html
 • http://www.bjshqsj.com/228448/185122.html
 • http://www.bjshqsj.com/395648/671608.html
 • http://www.bjshqsj.com/703476/982311.html
 • http://www.bjshqsj.com/873682/28964.html
 • http://www.bjshqsj.com/751291/386451.html
 • http://www.bjshqsj.com/2502/436212.html
 • http://www.bjshqsj.com/239620/715297.html
 • http://www.bjshqsj.com/316661/595887.html
 • http://www.bjshqsj.com/937158/217315.html
 • 最新公告:
  更多>最新动态
  研究背景 随着国家环保部宣布,从2012年7月1日起,我国在全国范围内实施轻型汽车第四阶段排放标准,未达到国四排放标准...
  更多>客户服务
  尊重客户,理解客户,为客户创造价值,是我们的服务宗旨,全心全力、尽心尽责为客户排忧解难是我们的服务理念。我们要用“心”去沟通,用“六心”去服务。 一、关心和爱心:站在客户角度,把握客户的心情和需求,急客户之所急;提前为客户想到问题,把问题处理在萌芽状态中,防止问题的扩大。 二、诚心和细心:发自内心地视客户为自己的衣食父母;细致入微体贴客户,为客户办一些实事,让客户感觉到你存在的重要性。 三、用心和恒心:用心极致地对待和完成每项工作和服务,对于客户的每一件咨询请求、申告、投诉等要做到处处有着落,事事有人管;视服务为事业,质量为生命,持之以恒。 服务上的疏忽往往是微小的,一刹那的,但对客户的伤害和留在客户心里的懊恼情绪则是长久、传播的,对企业形象的损失也可能是持续的、不断延伸放大的,这就是我们在服务方面提出“全心全力、尽心尽责”的理念。不管是老客户还是新客户,我们要用“全心全力、尽心尽责”的标准去完成好每一次服务客户的任务。通过“全心全力、尽心尽责”的服务换来客户的满意和我们的欣慰。
  更多>公司介绍
  安徽日正汽车部件有限公司安徽日正汽车部件有限公司是瑞安日正汽车部件有限公司在安徽芜湖设立的生产基地(简称日正公司),位于安徽芜湖机械工业园区,距芜宣高速仅0.5公里,交通非常便利。 日正公司重视提高员工素质,注重科技创新和新产品开发及企业管理,公司坚持“质量精益求精,服务尽善尽美,改进持续永恒”的质量方针。遵循“诚信守法、优良服务、精品交给顾客,减尘降噪、节能降耗、绿色献给社会,安全第一、预防为主、健康留给你我”的管理方针。坚持国际市场运营规则。坚持以市场为导向、以人才为支柱、向管理要效益。目前企业正处在快速发展阶段,除总部瑞安日正以外,还有安徽日正汽车部件...
  联系信息

  安徽日正汽车部件有限公司

  联系人:奚小姐

    话: 0553-8128397

  Q    Q:1055265984

    址:安徽省芜湖市芜湖县机械工业园(东区)西支五路南

  公司介绍

  公司简介

  最新动态

  最新动态 行业动态

  产品中心

  电磁式电源总开关 机械式电源总开关 通机配件系列 汽车传感器 散热器风扇

  客户服务

  客户服务

  客户留言

  联系我们

  联系我们

  人力资源

  业务员
  71彩票是彩中最气包含,超级时时彩,分分时时彩,分分六合彩,一分时时彩,一分快三,一分赛车,三分快3,五分快3,三分赛车,五分赛车,一分六合彩,三分六合彩,五分六合彩,极速六合彩,三分时时彩,五分时时彩,极速快3,腾讯分分彩,QQ分分彩,极速分分彩,大发PK10,大发快3,大发时时彩,大发六合彩,UU快3,一分彩,一分快3,十分六合彩,三分彩,五分彩,幸运快3,百盈快3,幸运时时彩,幸运PK10,分分PK10,一分PK10,三分PK10,五分PK10,大发一分彩,大发一分时时彩,大发一分PK10,大发一分六合彩,分分PK拾,分分快三,分分28,极速3D,分分11选5,三分PK拾,三分28,五分PK拾,五分28,二分快3,百盈时时彩,二分PK拾,
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>